R-tea

halpe Zylanica Chelton
Kvalitní čaj
pro kvalitní život

1. ÚVOD

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím společnosti R-Tea Group s.r.o.  na internetových stránkách www.cheltonjaf.cz

Dodavatel:

R – Tea Group s.r.o.
Svatojánská 222/18
266 01 Beroun

IČO: 01599330; DIČ: CZ01599330
Telefon: +420 774 435 577

e-mail: rteagroup@gmail.com

Odběratel:

Fyzická nebo právnická osoba, nakupující výrobky nebo zboží z internetových stránek www.cheltonjaf.cz

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. objednávka a kupní smlouva

Zboží je objednáváno prostřednictvím formuláře uvedeném na stránce R-Tea Group s.r.o. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového stránky jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany odběratele. Závazný je vždy obsah objednávkového formuláře a potvrzená objednávka. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje odběratel výši ceny zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo požádat odběratele o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Předmět objednávky a závazky dodavatele

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Dodavatel se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Dodavatel je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy odběratele.

Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud odběratel opakovaně neplní svůj závazek odebrání zboží a zaplacení kupní ceny.

Závazky odběratele

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poštovného.

Cena

Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce jsou uvedeny ceny zboží s DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetové stránky www.cheltonjaf.cz jsou realizovány v České republice.

Termín dodání zboží

Zboží bude expedováno objednavateli do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Dopravce

Dodavatel si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Cena za dopravu:

1. Česká pošta – Balík do ruky
Cena dopravy 99,- s DPH

4. Způsob úhrady

Převzetí dodávky objednaného zboží

Odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána dodavateli, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme odběrateli zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na rteagroup@gmail.com nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Po obdržení vráceného zboží dodavatel obratem odběrateli vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí odběratel.

6. Další ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

  bude odběratel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

Ceny zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny odběrateli v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje odběratele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Nepřevzaté zboží

V případě, že odběratel odmítne zboží převzít, má dodavatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení odběrateli.

Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavírané v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

Užívání registrovaných údajů

Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů dodavatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Reklamace

Odběratel

Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Odběratel je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případných zjištěných závadách. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat dodavatele.
Reklamaci doručuje odběratel na vlastní náklady dodavateli. Odběratel přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.

Dodavatel

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího odběratele sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi dodavatel.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o odběratelích nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Odběratel souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Dodavatel má povinnost vymazat registrovaného odběratele z databáze v případě, že o to písemně požádá. Provozovatelé internetového stránky R-Tea Group s.r.o. si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si odběratel nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetové stránky R-Tea Group s.r.o.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu www.cheltonjaf.cz. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

KONTAKT

Radim Onderka
R-Tea Group
rteagroup@gmail.com
+420 774 435 577

Vzorková prodejna:
proGUSTO
T.G. Masaryka 97
272 01 Kladno

fb